Ułatwienia dostępu

Cykliczne spotkania Grupy Roboczej

Cykliczne spotkania Grupy Roboczej

W związku z działaniami prowadzonymi przez ekspertów ze Związku Miast Polskich w zakresie doradztwa skoncentrowanego dot. wypracowania strategii ZIT Gniezno, w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD Plus) realizowanego w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej koniecznym było powołanie Grupy Roboczej składającej się z pracowników samorządowych członków stowarzyszenia.

W skład Grupy Roboczej wchodzi minimum jeden przedstawiciel każdego z samorządów. Każdy z samorządów może powołać do Grupy Roboczej maksymalnie trzy osoby. 

Członkowie GR są powoływani przez samorządy do uczestnictwa w pracach nad Strategią oraz innych działaniach Partnerstwa. O sposobie powołania i odwołania członków Grupy Roboczej decydują poszczególne samorządy, zgodnie z zapisami Statutu.

W sprawach bieżących prac Grupa Robocza podejmuje decyzje w ramach wspólnych uzgodnień. W sprawie wstępnej akceptacji poszczególnych produktów projektu (planu pracy, diagnozy, strategii z listą projektów) Grupa Robocza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Koordynatora Grupy Roboczej. Szczegółowy sposób dokumentacji głosowań ustala Partnerstwo. 

Rolę koordynatora Grupy Roboczej pełni Pan Juliusz Trojanowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w UM Gniezno – Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

W ramach realizacji projektu CWD-Plus Partnerstwo jest wspierane przez grupę doradców Związku Miast Polskich.

Spotkania Grupy Roboczej odbywają się cyklicznie w formule on-line a także poprzez osobiste uczestnictwo.