Ułatwienia dostępu

Aktualności

Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna przyjęta i zaopiniowana!

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno uchwaliło „Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030”, pełniącą rolę Strategii ZIT. Prace nad tym dokumentem, warunkującym korzystanie przez gminy ze środków unijnych w ramach programu FEW 2021-2027, trwały blisko dwa lata, podczas których, we…
Więcej

Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030

Stowarzyszenie ZIT Gniezno informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ,,Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008…
Więcej

Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT

Przedstawiamy Państwu dokument stanowiący podsumowanie procesu konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030, przeprowadzonych w trzecim kwartale 2023 roku. Konsultacje społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityk i decyzji, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców oraz na rozwój środowisk lokalnych. Proces ten jest…
Więcej

Podpisanie porozumienia

W dniu 4 października 2023 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZIT Gniezno Tomasz Budasz w imieniu członków ZIT podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem na wspólne inwestycje związane z ochroną środowiska, budową ścieżek rowerowych, nowoczesną edukacją i rozwojem e-usług. W sumie, jedenaście  samorządów otrzyma dodatkową kopertę finansową w wysokości prawie 15 mln…
Więcej

Konsultacje społeczne Strategii ZIT

Drodzy Mieszkańcy, Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w projekcie, który jest bardzo ważny dla naszych gmin znajdujących się na obszarze dziania ZIT Gniezno i nie tylko.Od kilku miesięcy działamy wspólnie z najbliższymi nam samorządami w ramach Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Czym jest ZIT?ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które pozwala…
Więcej

Podsumowanie projektu CWD Plus

W ciągu dwóch (19-20 czerwca 2023 r.) bardzo intensywnych dni w Katowicach partnerstwa samorządowe, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych, Związku Miast Polskich, Fundacji Fundusz Współpracy, a także specjalnie zaproszeni goście podsumowali rok działań w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). W ramach CWD Plus uczestniczyło…
Więcej

Podpisano list intencyjny

W dniu 28 marca 2023 roku Członkowie Stowarzyszenia ZIT Gniezno podpisali list intencyjny w sprawie wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w swojej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku przyjął założenie, że rozwój województwa wielkopolskiego bazować będzie zarówno na tzw. „lokomotywach…
Więcej

Akty powołania na członków ciała doradczego

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ZIT Gniezno Tomasza Budasza, na inauguracyjne posiedzenie ciała doradczego przybyli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, które…
Więcej

KE zatwierdziła FEW 2021+

Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny Komisja Europejska oficjalnie potwierdziła zatwierdzenie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Dobre wieści dotarły do stolicy Wielkopolski 5 stycznia 2022 roku. Potwierdził je również Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, podczas spotkania w Katowicach z regionami nt. transformacji. Wielkopolska jest w gronie pięciu regionów,…
Więcej

Seminarium Sieciujące w Serocku

Seminarium Sieciujące: „Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów” W dniach 29 i 30 listopada 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia ZIT Gniezno wraz z 150 przedstawicielami samorządów z 77 Partnerstw CWD brało udział w pierwszym Seminarium Sieciującym z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów…
Więcej