Ułatwienia dostępu

Spotkanie Rady Partnerstwa

Spotkanie Rady Partnerstwa

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Gnieźnie  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno, które jednocześnie pełni rolę Rady Partnerstwa.

W posiedzeniu uczestniczyli obok członków Stowarzyszenia także  przedstawiciele Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej: Wiktoria Saganowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Elżbieta Opałka Główny Specjalista w Wydziale Polityki Regionalnej Departamentu Strategii i Katarzyna Stachura pracownik z Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych a także Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wraz ze swoim zastępcą Panem Michałem Kurzawskim.

Pani Wiktoria Saganowska Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej podziękowała za udział przedstawicieli ZIT Gniezno w Konferencji Sieciującej – Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) Plus, która odbywała się w Mrągowie w dniach 14-15 czerwca 2022 roku i omówiła doświadczenia z realizacji pilotażu. Podkreśliła, ze konieczny jest aktywny udział i zaangażowanie przedstawicieli partnerstw, spojrzenie na partnerstwo z szerszego, obiektywnego punktu widzenia, poszukiwanie potencjałów do wykorzystania. Partnerstwo to wspólnota celów i interesów wszystkich zaangażowanych, a nie wybranych. Konieczne jest myślenie z perspektywy partnerstwa a nie własnego partykularnego interesu a partnerstwu potrzebny jest lider (samorząd i konkretny człowiek). Pan Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wstępie poinformował iż oczekujemy zatwierdzenia przez Komisje Europejską nowego programu unijnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+), który Marszałek Marek Woźniak wysłał do Brukseli 14 marca br. Odnosząc się do powstałego Stowarzyszenia ZIT Gniezno prosił abyśmy nie zapomnieli powołać umocowanego statutowo ciała doradczego składającego się z wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT partnerów. Wszystkie podmioty ciała doradczego powinny mieć prawo do opiniowania decyzji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT  poprzez  przyjmowanie przez powyższe ciał doradcze stosownych uchwał lub stanowisk co wynika bezpośrednio z Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Dyrektor Potrzebowski stwierdził, że pieniądze z FEW 2021+ są mniejsze niż w poprzedniej perspektywie finansowej i wynoszą 1 670 869 290 € (EFRR 1 251 999 208 €, EFS 418 870 082 €) a dofinansowanie jest na poziomie 70% co wymusza na potencjalnych beneficjentach programu większego zaangażowania finansowego.

Eksperci ze Związku Miast Polskich (Maciej Kolczyński, Łukasz Strutyński, Paweł Wojdylak) zaprezentowali planowane działania w zakresie doradztwa skoncentrowanego przy wypracowaniu strategii ZIT Gniezno oraz przedstawili wstępne wyniki badania młodzieży, którego celem było pozyskanie wiedzy nt. planów zawodowych i edukacyjnych młodzieży oraz ich opinii na temat atrakcyjności obszaru partnerstwa jako miejsca do życia.

Na zakończenie Rada Partnerstwa / Walne Zebranie Członków przyjęło uchwałę ws wyboru Strategii dla ZIT Gniezno jako strategię terytorialną.