Ułatwienia dostępu

Statut

Załącznik do uchwały Nr 2022-03-002
Zebrania Założycielskiego Członków Stowarzyszenia „ZIT Gniezno”
z dnia 18 marca 2022 roku


STATUT

STOWARZYSZENIA
ZIT GNIEZNO

Preambuła

Działając na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, kierując się możliwościami, jakie stworzyła Komisja Europejska, określając strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w latach 2021-2027 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych a także terenów z nim powiązanych w  zarządzaniu środkami strukturalnymi UE, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w celu obrony i realizacji wspólnych interesów, następujące gminy i powiat: Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Miasto i Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Mieleszyn, Gmina Niechanowo, Gmina Trzemeszno, Gmina i Miasto Witkowo postanawiają powołać stowarzyszenie gmin i powiatów.

ROZDZIAŁ I
SŁOWNICZEK

§ 1.

Użyte w Statucie pojęcia oznaczają:

1) ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Gniezna z samorządami powiatu gnieźnieńskiego, rozumiane jako instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować wspólne przedsięwzięcia;

2) SZG – Stowarzyszenie ZIT Gniezno – obejmujące obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Gniezna z samorządami powiatu gnieźnieńskiego, utworzony z 11 jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, jak również ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszarów funkcjonalnych a w tym ośrodka regionalnego Gniezna z samorządami powiatu gnieźnieńskiego, tj. Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Miasto i Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Mieleszyn, Gmina Niechanowo, Gmina Trzemeszno, Gmina i Miasto Witkowo;

3) Strategia ZIT – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych reprezentowanych przez samorządy powiatu gnieźnieńskiego;

4) IZ FEW 2021+ – Instytucja Zarządzająca Funduszem Europejskim dla Wielkopolski na lata 2021-2027;

5) FEW 2021+ Fundusz Europejski dla Wielkopolski na lata 2021-2027;

6) Miejski Obszar Funkcjonalny – zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych jednostek administracyjnych. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną.

ROZDZIAŁ II
NAZWA STOWARZYSZENIA

§ 2.

Stowarzyszenie nosi nazwę: ZIT Gniezno, w dalszych postanowieniach Statutu zwane będzie także „Stowarzyszeniem”.

§ 3.

1. Stowarzyszenie ZIT Gniezno jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatu.
2. Członkami zakładającymi Stowarzyszenie są gminy i powiat określone w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie ZIT Gniezno jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

ROZDZIAŁ III
TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 5.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniezno.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 7.

Stowarzyszenie pełni funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie a także przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych etc. wobec władz krajowych i regionalnych. Szczegółowy zakres zadań powierzony zostanie Stowarzyszeniu przez IZ  FEW 2021+ w drodze porozumienia lub umowy.

§ 8.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach oraz zawierać inne porozumienia o współpracy.

§ 9.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i znaków towarowych, których wzory ustala i zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10.

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro i zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ IV
CELE STOWARZYSZENIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

§ 11.

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia poprzez wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących SZG oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie, a w szczególności koordynowanie realizacji Strategii ZIT.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 12.

Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:
1) programowanie i wdrażanie wspólnej dla SZG Strategii ZIT,
2) wspólne planowanie rozwoju SZG oraz integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących SZG,
3) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego SZG oraz innych podmiotów działających na terenie SZG,
4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych SZG,
5) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne organy administracji,
6) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i powiatowego,
7) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych, infrastrukturalno-środowiskowych i kulturowych w SZG,
8) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, promocyjnej i wydawniczej,
9) promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
10) ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum publicznym,
11) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami, w tym zagranicznymi o podobnych celach działania,
12) współpracę z organizacjami gospodarczymi, samorządem gospodarczym oraz organizacjami pozarządowymi,
13) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach,
14) podejmowanie wspólnych inicjatyw ekonomicznych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
– gospodarki,
– ochrony środowiska,
– rozwoju komunikacji i transportu,
– kultury i dziedzictwa kulturowego,
– pomocy społecznej, polityki senioralnej, zapobiegania marginalizacji i ograniczania skutków niepełnosprawności,
– sportu, rekreacji i wypoczynku,
– bezpieczeństwa publicznego,
– ochrony zdrowia,
– edukacji, oświaty i nauki,
– planowania przestrzennego,
– nowoczesnych technologii i społeczeństwa informatycznego, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój SZG.
15) podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturowemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatu, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturowej.
16) inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania SZG i jej rozwoju.
17) inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ V
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13.

1. Członkami Stowarzyszenia są gminy i powiat.
2. Stowarzyszenie może powoływać grupy konsultacyjno-doradcze dla wsparcia realizowanych projektów, w skład których wchodzić będą przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz inne osoby, podmioty i instytucje dysponujące doświadczeniem zawodowym i wiedzą fachową.
3. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno w drodze uchwały.
4. Warunkiem przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia jest podjęcie przez radę gminy lub radę powiatu stosownej uchwały.
5. Członkowie mają prawo:
1) desygnowania kandydatów do władz Stowarzyszenia, czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5) delegowania swych przedstawicieli do prac w komisjach Stowarzyszenia.
6. Członkowie mają obowiązek:
1) czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów,
2) udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków SZG,
3) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
7. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia
2) likwidacji gminy lub powiatu,
3) wykluczenia w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia z  następujących powodów:
– naruszenie Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– nagminne uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres minimum jednego roku,
– nieopłacenie składki członkowskiej za dany rok, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty.

8. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członkowi Stowarzyszenia służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków SZG za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały.
9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie 60 dni, decyzję podejmuje w  drodze uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków SZG jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Ustanie członkostwa wskutek wykluczenia następuje z datą wskazaną w uchwale Zarządu Stowarzyszenia albo z dniem, w którym Walne Zebranie Członków SZG zatwierdzi uchwałę Zarządu o wykluczeniu.
11. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Walnemu Zebraniu Członków SZG nie później niż 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
12. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia wobec dotychczasowych członków.
13. Ustanie członkostwa jednostki samorządu terytorialnego jest równoznaczne z pozbawieniem jej przedstawiciela wszelkich funkcji w organach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14.

Organami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków),
2) Zarząd (Zarząd),
3) Komisja Rewizyjna (Komisja).
2. W Stowarzyszeniu mogą działać inne komisje stałe i doraźne oraz grupy konsultacyjno-doradcze powoływane przez Walne
Zebranie Członków odrębną uchwałą wraz z określeniem przedmiotu działania.
3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać ekspertów w celu wsparcia realizacji zadań Stowarzyszenia.
4. Ekspertami mogą być podmioty niebędące członkami Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Stowarzyszenia trwa pięć lat.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje na okres do upływu kadencji i w takim wypadku posiedzenie Walnego Zebrania Członków winno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia zajścia opisanej wyżej okoliczności.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcję nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ VII

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 16.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków tworzą członkowie Stowarzyszenia.
2. Na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia reprezentowani są przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów pełniących swoje funkcje, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 Statutu.

§ 18.

1. Reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa 
w § 17 ust. 2 Statutu, podczas posiedzenia Walnego Zebrania Członków SZG może zastąpić pełnomocnik, posiadający pisemne pełnomocnictwo.
2. Pełnomocnik uczestniczy w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków z prawem głosu.

§ 19.

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno należy:
1) kształtowanie działalności programowej i wdrożeniowej Stowarzyszenia,
2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3)przyjmowanie dokumentów strategicznych, w tym Strategii ZIT,
4) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
5) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
6) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i innych komisji oraz poszczególnych ich członków, w przypadku konieczności uzupełnienia składu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 Statutu,
7) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdań z wykonania budżetu Stowarzyszenia,
10) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od otrzymania wniosku,
11) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
15) podejmowanie uchwał w każdej wniesionej sprawie wymagającej tej formy decyzji.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przez Prezesa Zarządu, przy czym termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania Członków i ustala porządek obrad.

4. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji, z wyłączeniem jednak prawa do przyjmowania nowych członków.
5. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków prowadzi Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
6. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków:
1) uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby i instytucje,
2) z posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający w sposób zwięzły jego przebieg, zawierający w szczególności podjęte uchwały.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków:
1) zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia, zawierający proponowany porządek obrad,
2) zwoływane jest w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty wpłynięcia wniosku i odbywa się w terminie wskazanym w zaproszeniu na posiedzenie.
8. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków z braku quorum nie jest władne do podejmowania uchwał, Prezes Zarządu (lub – w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu) wyznaczy drugi termin posiedzenia po upływie 30 minut od terminu pierwszego.
9. Walne Zebranie Członków obradując w drugim terminie może podejmować wyłącznie prawomocne uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia zwołanego w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

§ 20.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności członków dysponujących co najmniej połową ogólnej liczby głosów zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Członkom Stowarzyszenia przysługuje następująca liczba głosów:
1) Miasto Gniezno – 67 głosów,
2) Powiat Gnieźnieński – 17 głosów,
3) Miasto i Gmina Czerniejewo – 8 głosów,
4) Gmina Gniezno – 14 głosów,
5) Gmina Kiszkowo – 6 głosów,
6) Gmina Kłecko – 8 głosów,
7) Gmina Łubowo – 7 głosów,
8) Gmina Mieleszyn – 4 głosy,
9) Gmina Niechanowo – 7 głosów,
10) Gmina Trzemeszno – 15 głosów,
11) Gmina i Miasto Witkowo – 15 głosów.

3. W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia któregokolwiek z członków wskazanych w ust. 2 Walne Zebranie Członków zobowiązane jest określić na nowo, w drodze zmiany Statutu w zakresie ust. 2, liczbę głosów przysługujących członkom Stowarzyszenia. Do czasu określenia na nowo liczby głosów przysługujących poszczególnym członkom Stowarzyszenia głosy występującego członka Stowarzyszenia uwzględnia się jako obecne przy obliczaniu quorum i jako wstrzymujące się przy obliczaniu wyników głosowania.
4. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia podmiotu niewymienionego w ust. 2, Walne Zebranie Członków – podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia członka do Stowarzyszenia – zobowiązane jest dokonać jednocześnie zmiany Statutu w zakresie ust. 2 i określić na nowo liczbę głosów przysługujących poszczególnym członkom Stowarzyszenia.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 3 i 4, winny w możliwie największym stopniu uwzględniać proporcje siły głosów poszczególnych członków Stowarzyszenia według pierwotnego brzmienia Statutu.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członka Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem poczty elektronicznej (poprzez adres e-mail podany przez członka).
2.Głosowania, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach zmiany Statutu, wyboru i odwołania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i innych komisji oraz poszczególnych ich członków, a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
3. Do uchwał podjętych w trybie obiegowym stosuje się zasady określone w § 20 Statutu.
4. Obiegowy tryb głosowania reguluje Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§ 22.

1. Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno dostarczane jest najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i 3 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Zaproszenie na posiedzenie zwyczajne i  nadzwyczajne może być przesłane pocztą tradycyjną listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
2. Do zaproszenia dołącza się proponowany porządek obrad oraz materiały dotyczące tego porządku.
3. Zaproszenie uznaje się za dostarczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki pocztą tradycyjną lub raportu doręczenia wiadomości w przypadku 
poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz 3 Członków Zarządu.
3. Prezesem Zarządu jest Prezydent Miasta Gniezna. Wiceprezesem Zarządu jest Starosta Gnieźnieński, chyba że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wskaże innego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Wskazanie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z obsadzeniem lub zmianą w zakresie obsadzenia stanowiska Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności członków dysponujących co najmniej połową ogólnej liczby głosów zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu. W przypadku gdy zgłoszonych kandydatów jest co najmniej dwóch, wybranym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu imiennym – tajnym. W przypadku równej liczby głosów głosowania powtarza się aż do wyłonienia kandydata z największą liczbą głosów.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć – bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu:
1) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale,
2) zwoływane są przez Prezesa Zarządu,
3) w przypadku niemożliwości zwołania przez Prezesa Zarządu zwoływane są przez Wiceprezesa Zarządu.
7. Zarząd Stowarzyszenia może się zebrać na posiedzenie w każdym czasie bez zachowania 3-dniowego terminu zaproszenia, jeżeli Prezes Zarządu uzna, że zaistniała sytuacja niecierpiąca zwłoki, a wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni.
8. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków SZG, w tym wykonywanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia oraz dokonywania zmian,
4)sporządzanie sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań z wykonania budżetu Stowarzyszenia,
5) podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
6) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
7) zaciąganie zobowiązań majątkowych, przy czym zaciąganie zobowiązań majątkowych przekraczających wartości zapisane w budżecie wymaga zgody Walnego Zebrania Członków SZG,
8) przyjmowanie darowizn i zapisów, zaciąganie pożyczek, po wyrażeniu zgody przez Walne Zebranie Członków SZG,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
10) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji,
11) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia i innymi pracownikami,
12) uchwalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz jego zmian,
realizacja zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
13) przygotowanie programów działań Stowarzyszenia.

§ 24.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 osób ze składu Zarządu pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie zaproszeni.

§ 25.

1. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie obiegowym w sytuacji niecierpiącej zwłoki, w drodze głosowania z wykorzystaniem poczty elektronicznej (poprzez adres e-mail podany przez członka Zarządu).
2. Do uchwał podjętych w trybie obiegowym stosuje się zasady określone w § 25 Statutu.
3. Obiegowy tryb głosowania reguluje Regulamin podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

§26.

1. Mandat Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu wchodzącego w skład Zarządu Stowarzyszenia wygasa z powodu:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
śmierci,
2) wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji, o której mowa w § 23 ust. 3 Statutu, lub podjęcia przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwały odwołującej Wiceprezesa Stowarzyszenia zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu.
Mandat Członka Zarządu wchodzącego w skład Zarządu Stowarzyszenia wygasa z powodu:
pisemnego zrzeczenia się funkcji,
śmierci,
3) odwołania z funkcji na wniosek członków Stowarzyszenia dysponujących co najmniej połową ogólnej liczby głosów zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Wygaśnięcie mandatu z powodów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt. 1-2 stwierdza Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

§ 27.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Walne Zebranie Członków dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3 Statutu.

§ 28.

1. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może być dostarczone pocztą tradycyjną listem poleconym lub pocztą elektroniczną lub faksem na 3 dni przed terminem posiedzenia, z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.
2. Zaproszenie uznaje się za dostarczone z datą potwierdzenia odbioru przesyłki pocztą tradycyjną lub raportu doręczenia wiadomości w przypadku 
poczty elektronicznej.

§ 29.

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu organizują prace Zarządu oraz kierują bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.

§ 30.

Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
BIURO STOWARZYSZENIA

§ 31.

1. Obsługą Stowarzyszenia i jego władz zajmuje się Biuro Stowarzyszenia.
2. Pracę Biura Stowarzyszenia nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura.
4. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia lub jego zastępcy lub innemu pracownikowi Biura Stowarzyszenia upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
5. Biuro Stowarzyszenia mieści się w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie.
6. Do spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia należą w szczególności:
1) obsługa administracyjna Stowarzyszenia,
2) sprawy związane z organizacją i obsługą posiedzeń i konferencji, targów i wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie, w ramach uchwalonego budżetu.
7. Stowarzyszenie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Biura Stowarzyszenia.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia określa jego Regulamin.
9. Regulamin Biura Stowarzyszenia ZIT Gniezno oraz jego zmiany przygotowuje Dyrektor Biura Stowarzyszenia, a zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ X
KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

1. Walne Zebranie Członków wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: Przewodniczącego, Sekretarza oraz 3 Członków.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych w obecności dysponujących co najmniej połową ogólnej liczby głosów zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu. W przypadku gdy zgłoszonych kandydatów jest co najmniej dwóch, wybranym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu imiennym – tajnym. W przypadku równej liczby głosów głosowania powtarza się aż do wyłonienia kandydata z największą liczbą głosów.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa,
2) opiniowanie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od przedłożenia budżetu Stowarzyszenia,
3) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków SZG,
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków SZG oraz posiedzenia Zarządu,
5) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków SZG.
7. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub w jego zastępstwie Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

§ 33.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 osób ze składu Komisji pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali skutecznie zaproszeni.

§ 34.

1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Dyrektor Biura lub upoważniony przez niego pracownik uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej, bez prawa głosu, dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.
2. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Stowarzyszenia.

§ 35.

1. Mandat osoby wchodzącej w skład Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) śmierci,
3) odwołania z funkcji na wniosek członków Stowarzyszenia dysponujących co najmniej połową ogólnej liczby głosów zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu – w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Wygaśnięcie mandatu z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, stwierdza Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

ROZDZIAŁ XI
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA

§ 36.

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania wszelkich oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

ROZDZIAŁ XII
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§ 37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pochodzące:
1) ze składek członkowskich,
2)z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
3) z dotacji,
4) z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
5) z pożyczek.

§ 38.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
2) Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
3) Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Członków SZG budżetem.

§ 39.

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana jest stosownie do poziomu partycypacji poszczególnych członków Stowarzyszenia w kosztach jego funkcjonowania, który wynosi dla:
1) Miasta Gniezno – 40,00%,
2) Powiatu Gnieźnieńskiego – 10,00%,
3) Miasta i Gminy Czerniejewo – 4,74%,
4) Gminy Gniezno – 8,26%,
5) Gminy Kiszkowo – 3,51%,
6) Gminy Kłecko – 4,78%,
7) Gminy Łubowo – 4.40%,
8) Gminy Mieleszyn – 2,57%,
9) Gminy Niechanowo – 3.90%,
10) Gminy Trzemeszno – 9,15%,
11) Gminy i Miasta Witkowo – 8,68%.
2. Wysokość składek członkowskich i terminy ich uiszczania określa się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, odrębnie na każdy rok budżetowy.
3. W przypadku nieuchwalenia wysokości składki członkowskiej na dany rok budżetowy obowiązuje składka z roku poprzedniego.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o nałożeniu na członków Stowarzyszenia dodatkowej składki w ciągu roku budżetowego lub uchwałę o obowiązku wniesienia składki za kolejny rok budżetowy w trakcie bieżącego roku budżetowego.
5. W przypadku zmian w składzie członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zobowiązane jest określić na nowo, w drodze zmiany Statutu w zakresie ust. 1, poziom partycypacji poszczególnych członków Stowarzyszenia.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 6, winna w możliwie największym stopniu uwzględniać poziom partycypacji poszczególnych członków Stowarzyszenia według pierwotnego brzmienia Statutu.

ROZDZIAŁ XIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40.

1. W przypadku uchwalenia przez Walne Zebranie Członków rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Majątek Stowarzyszenia ulega przy likwidacji podziałowi pomiędzy Członków Stowarzyszenia, w stosunku proporcjonalnym do składek członkowskich wniesionych do Stowarzyszenia w ciągu całego okresu uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
3. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków SZG zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu.

ROZDZIAŁ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym

§ 42.

Statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.