Ułatwienia dostępu

Podpisano list intencyjny

W dniu 28 marca 2023 roku Członkowie Stowarzyszenia ZIT Gniezno podpisali list intencyjny w sprawie wyboru projektów do Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w swojej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku przyjął założenie, że rozwój województwa wielkopolskiego bazować będzie zarówno na tzw. „lokomotywach rozwojowych” – silnych aglomeracjach: Poznańskim Obszarze Metropolitalnym oraz na Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, jak i na mniejszych ośrodkach rozwojowych – subregionach. Władze Samorządu Województwa Wielkopolskiego podkreśliły tym samym znaczącą rolę mniejszych ośrodków – w tym Gniezna, dla rozwoju województwa wielkopolskiego, a w szczególności dla jego obszaru funkcjonalnego.

Dziesięć gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz powiat gnieźnieński, objęte instrumentem terytorialnym – Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi (ZIT), po miesiącach prac nad założeniami Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna, podjęło decyzję o wyborze kluczowych dla siebie projektów, a także określiło udział tych projektów w podziale kwoty dofinansowania w perspektywie na lata 2021-2027.

Projekty te mają charakter zintegrowany i przyczyniają się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Projekty
te dotyczą m.in.:

 • mobilności miejskiej – zbliżają gminy do siebie oraz ułatwiają mieszkańcom całego powiatu korzystanie z oferty usługowej, edukacyjnej, kulturalnej, gospodarczej i handlowej Miasta Gniezna, a także tworzą trwałe, ważne i usprawniające mobilność połączenia drogami rowerowymi na terenie gmin: Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno, Witkowo, Niechanowo, Czerniejewo, Łubowo, Kiszkowo oraz gminy Gniezno;
 • adaptacji do zmian klimatu – polegają na „rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła, zapobiegają szybkiemu odpływowi wód opadowych, zapewniają odpowiednią retencję wodną przez wdrażanie odpowiednich i inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych oraz wzrost udziału powierzchni przepuszczalnych;
 • wzmocnienia możliwości reagowania na negatywne skutki zmian klimatu poprzez wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym;
 • cyfryzacji usług publicznych dla wszystkich mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego poprzez nowe e-usługi świadczone przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie;
 • rozwoju usług społecznych poprzez programy profilaktyki zdrowotnej oraz nowych usług zdrowotnych: rehabilitacyjnych dla pacjentów z chorobami neurologicznymi oraz wsparcia osób z zespołem Aspergera lub osób w spektrum autyzmu w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie;
 • wsparcia rozwoju edukacji dla uczniów i uczennic szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych (w tym zawodowych) z terenu Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego: dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności i kwalifikacje uczniów, kółka zainteresowań, kompleksowe programy rozwoju szkół oraz rozwój doradztwa zawodowego w Stolicy eXperymentu w Gnieźnie;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz działań na rzecz aktywnego włączenia osób wykluczonych m.in. poprzez działania kulturalne dla mieszkańców powiatu;
 • wsparcia pracowników i pracodawców poprzez projekty związane z zarządzaniem wiekiem, wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy, innowacyjnych
  i elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej oraz projekty dotyczące poprawy warunków pracy.

Wspólna decyzja wójtów, burmistrzów, prezydenta oraz zarządu powiatu gnieźnieńskiego
to kompromis, uwzględniający indywidualne spojrzenie gmin na różne drogi zbliżenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Zgoda na realizację projektów kompleksowych i zintegrowanych, uwzględniających dane naukowe i wyniki badań,
to faktyczna próba szukania tego co łączy. To dowód umiejętności poszczególnych samorządów i ich włodarzy wspólnego rozwiązywania problemów oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług dla mieszkańców, szczególnie w tak ważnych obszarach, jak zdrowie
i edukacja. Wybór projektów do realizacji został poprzedzony tygodniami pracy członków grupy roboczej – pracowników urzędów miast i gmin oraz starostwa, wspartej dodatkowo przez doradców Związku Miast Polskich.

Wybrane do realizacji projekty zostaną zawarte w Strategii Ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna – wspólnego dokumentu strategicznego wszystkich gmin powiatu oraz samego powiatu gnieźnieńskiego. Są one szansą na wspólny sukces i na dodatkowe wsparcie finansowe dla rozwoju.