Ułatwienia dostępu

Akty powołania na członków ciała doradczego

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ZIT Gniezno Tomasza Budasza, na inauguracyjne posiedzenie ciała doradczego przybyli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, które rozpoczął i przywitał zaproszonych gości Prezes Zarządu Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Tomasz Budasz krótko scharakteryzował potrzebę powołania ciała doradczego.

„Aby umożliwić zaangażowanie partnerom społeczno-gospodarczym w przygotowanie i realizację Strategii ZIT wystosowaliśmy prośbę do Włodarzy gmin na terenie naszego powiatu aby zaproponowali organizacje, które mogłyby wspomóc działanie Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt wskazań. Wysłaliśmy do tych organizacji zaproszenia, na które pozytywnie odpowiedziało 18 podmiotów” – powiedział Prezes Budasz.

Poniżej lista organizacji pozarządowych, które przyjęły zaproszenie:

 • Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
 • Fast Bike
 • Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”
 • Klub Turystyki Rowerowej GENESIS Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Gorzuchowianki”
 • Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
 • Miejski Klub Sportowy „Mieszko”
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie
 • Polski Związek Niewidomych
 • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”
 • Stowarzyszenie Ośla Ławka
 • Towarzystwo Miłośników Gniezna
 • Wielkopolska Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa w Poznaniu Oddział gnieźnieński
 • Wielkopolska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Gnieźnie
 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, koło Gniezno

W następnej kolejności ekspert ze Związku Miast Polskich Pan Paweł Wojdylak omówił zebranym zasady współpracy opierając się na Wytycznych ws . powołania ciała doradczego w strukturze Stowarzyszenia ZIT Gniezno na lata 2022 2027 wskazując na:

 • Podstawy prawne
 • Zadania
 • Tryb działania
 • Zasady funkcjonowania
 • Wymogi
 • Finansowanie funkcjonowania
 • Skład
 • Funkcje
 • Prawa i obowiązki członka

Po tych wystąpieniach przyszli członkowie ciała doradczego zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielali Prezes Zarządu Tomasz Budasz i dyrektor biura ZIT Juliusz Trojanowski. 

Na zakończenie Tomasz Budasz wręczył powołanym przedstawicielom organizacji pozarządowych nominacje na członków ciała doradczego.