Ułatwienia dostępu

Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna przyjęta i zaopiniowana!

  • Home
  • Aktualności
  • Strategia ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna przyjęta i zaopiniowana!

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno uchwaliło „Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030”, pełniącą rolę Strategii ZIT.

Prace nad tym dokumentem, warunkującym korzystanie przez gminy ze środków unijnych w ramach programu FEW 2021-2027, trwały blisko dwa lata, podczas których, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz gminami ZIT, prowadzone były badania społeczne oraz wielokrotnie konsultowaliśmy projekt tego dokumentu ze społeczeństwem. Uwagi społeczne były istotne i uwzględniono je w ostatecznej wersji dokumentu. Projekt Strategii został pozytywnie zaopiniowany przez Ciało Doradcze. Dla dokumentu opracowano również Prognozę oddziaływania na środowisko, zaopiniowaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiego Państwowego Inspektor Sanitarnego.

Przyjęcie Strategii jest niezbędnym krokiem na drodze do aplikowania o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2023-2030, w ramach alokacji dla ZIT.

W dniu 18.04.2024 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ZIT Gniezno jednogłośnie przyjęto uchwałę nad Strategią rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gniezna do roku 2030, pełniącej rolę Strategii ZIT wraz z jej załącznikami. W dniu 25 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8322/2024 ws. wyrażenia pozytywnej opinii do „Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Nabory wniosków unijnych już się rozpoczęły, a realizacja projektów rozpocznie się jeszcze w 2024 roku.