Ułatwienia dostępu

Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT

Przedstawiamy Państwu dokument stanowiący podsumowanie procesu konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030, przeprowadzonych w trzecim kwartale 2023 roku.

Konsultacje społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityk i decyzji, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców oraz na rozwój środowisk lokalnych. Proces ten jest fundamentem budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy głos ma znaczenie i przyczynia się do tworzenia bardziej efektywnych rozwiązań, z którymi identyfikują się szeroko wszyscy interesariusze.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wyników konsultacji, w tym głównych wniosków, sugestii i zaleceń zgłoszonych przez mieszkańców oraz przedstawicieli środowisk lokalnych. Dokument ma na celu nie tylko zarchiwizowanie przeprowadzonego procesu, ale również wyznaczenie kierunków dalszych działań i inicjatyw, które będą odzwierciedlać wspólne aspiracje i potrzeby społeczności.

Pragniemy w tym miejscu wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla wszystkich uczestników procesu konsultacji społecznych – mieszkańców, przedstawicieli środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób, które poświęciły swój czas, aby podzielić się swoimi cennymi opiniami i uwagami. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy zaangażowali się poprzez przesyłanie uwag mailowych oraz tych, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, dzięki czemu mogliśmy prowadzić bezpośredni dialog. Ten głos ma nieocenione znaczenie dla kształtowania przyszłości naszej społeczności.

Państwa perspektywy, doświadczenia i sugestie są fundamentem, na którym możemy budować zrównoważone i odzwierciedlające potrzeby mieszkańców strategie rozwoju. To zaangażowanie świadczy też o sile naszej wspólnoty i jest dowodem na to, że wspólnymi siłami możemy dokonywać pozytywnych zmian. Dziękujemy za każdy wniesiony wkład, który przyczynia się do tworzenia otwartego, solidarnego i dynamicznie rozwijającego się środowiska, w którym każdy czuje się wysłuchany i doceniony.