Ułatwienia dostępu

Ciało doradcze przy ZIT

Ciała doradcze przy Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych

W celu zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć, rozwiązujących problemy rozwojowe i odpowiadające zidentyfikowanemu potencjałowi obszaru Partnerstwa Stowarzyszenie ZIT Gniezno opracowuje przy współuczestnictwie ekspertów ze Związków Miast Polskich strategię ZIT, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Chcąc włączyć w charakterze opiniodawczo-doradczym jak najszersze grono podmiotów mających wpływ na powstającą Strategię ZIT, a w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Tomasz Budasz wystosował zaproszenia do organizacji zgłoszonych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, działających na terenie Partnerstwa obejmujące obszary tematyczne wyszczególnione powyżej o wyłonienie jednego przedstawiciela do prac nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

Poniżej lista zaproszonych organizacji:

 • Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości
 • Fast Bike
 • Fundacja Historyczna Przywracamy Pamięć
 • Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
 • Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
 • Klub Turystyki Rowerowej Genesis  
 • Koło Gospodyń Wiejskich Gorzuchowianki
 • Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów
 • Miejski Klub Sportowy Mieszko
 • Miejski Klub Sportowy Piłki Ręcznej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kłecku
 • Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Rejonowy Gniezno
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie
 • Polski Związek Niewidomych Koło Gniezno
 • Stowarzyszenie Aktywne Dalki
 • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki Chrobry Gniezno
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko
 • Stowarzyszenie Ośla Ławka
 • Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych Razem w Gnieźnie
 • Towarzystwo Miłośników Gniezna
 • Wielkopolska Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 • Wielkopolska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Gnieźnie
 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Gniezno

Zgłoszeni przedstawiciele powyższych organizacji wejdą w skład ciała doradczego, zgodnie z §13 ust. 2 oraz §14 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia ZIT Gniezno.