Ułatwienia dostępu

ASENICO na Światowym Forum Miast

ASENICO na Światowym Forum Miast

ASENICO na Światowym Forum Miast

Od 26 do 30 czerwca 2022 r. Katowice były przestrzenią do dialogu dla wszystkich, którym na sercu leży los ich małych ojczyzn. Pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” odbyło się w Polsce Światowe Forum Miejskie (WUF) – największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast.

W trakcie Światowego Forum Miast w Katowicach doszło do spotkania z przedstawicielami zespołu Lorem Ipsum, który w grudniu 2021 roku dla Miasta Gniezna przygotował w ramach KLIMATON-u dla Miast, współorganizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej aplikację „Asenico” do kontroli odprowadzania ścieków w Gnieźnie.

Dla przypomnienia zadaniem uczestników Klimatonu dla Miast było znalezienie technologicznych odpowiedzi na problemy klimatyczne i środowiskowe czterech, wybranych w trakcie rekrutacji, a tym dla Gniezna. Problem jest bardzo poważny, bo tylko w najlepszym przypadku połowa pobranej przez mieszkańców wody jest dowożona w postaci ścieków do punktów zlewnych. Oczywiście nie można liczyć na pełne bilansowanie się, jednak tak duża różnica stwarza realne zagrożenie, że ścieki w niekontrolowany sposób trafiają do środowiska naturalnego. 

Uczestniczyliśmy na Światowym Forum Miast również w Radzie ds. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – szanse i wyzwania. Na tym spotkaniu prezentowane były aspekty nawiązujące do zapisów Umowy Partnerstwa, z której to wynika konieczność umożliwienia zaangażowania partnerom społeczno-gospodarczym w przygotowaniu i realizacji Strategii ZIT. Reprezentacja ta powinna uwzględniać m.in. społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Więcej informacji:

Aplikacje z Klimatonu dla Miast pomagają samorządom – analiza wdrożeń